Főoldal

Kedves bősiek, tisztelt választópolgár!

Derűvel a megyei választások után

 

Kedves bősiek, tisztelt választópolgár!

 

Az elmúlt hétvégén ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy lelkiismeretünk szerint alakíthassuk a közösségünket irányító önkormányzati egységek összetételét. Sajnálatos módon, a megyei választásokon való részvétel általában alacsony mutatókat eredményez. Bizonyos mértékben érthető e fásultság – a parlamenti és a helyi voksolásnak hagyományosan nagyobb súlyt tulajdonítunk. Szombaton azonban sokan bizonyították, hogy megérteni vélik a megyei szintű önkormányzatiság szerepét mindennapi életünkben. Ennek több oka van. Városunk lakossága az eddigieknél nagyobb érdeklődéssel járult az urnákhoz. Ahogy sokan a Csallóköz más településein, Önök is kézzelfogható változások tanúi – a megye költségvetéséből bővül az infrastruktúra, körforgalmak segítik az egyre biztonságosabb közlekedést. Nem mindegy tehát, ki és hogyan gazdálkodik a megye javaival. E mellett természetesen az emberek figyelemmel követték az elmúlt évek politikai játszmáit is. A pártok és azok vezetőinek stratégiái különbözők voltak, különféle célokat követtek. A megyei választások bizonyították, hogy a polgár nem jutalmazza azokat, akik egyszerre több vasat tartanak a tűzben; s a szélsőségek is csak rövid ideig lovagolhatják a közéleti botrányok hullámait. A felvidéki magyar kisebbség – a Csallóközben és másutt is – a Magyar Közösség Pártját tartotta hitelt érdemlőnek. Ennek következményeként, körzetünkből nyolc képviselőnk dolgozik majd Nagyszombat Megye felvirágoztatásán és további gyarapodásán – mindannyiunk javáért;anyanyelvtől, nemzetiségtől függetlenül! 

A Magyar Közösség Pártja és a magam nevében is köszönöm bizalmukat, mellyel az elkövetkező öt esztendőre megajándékoztak!

 

Tisztelettel: Fenes Iván polgármester 

Komp

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box