Úvod

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenieovyhláseníobchodnejverejnejsúťaže podľaustanovení § 281 až§ 288  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisovnapodávanie návrhov nauzavretie Kúpnej zmluvyzaúčelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

  Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň…

Generálny pardon

Detské jasle v meste

Týmto dávame na vedomie spoluobčanom, že od jesene tohto roka sa naskytne možnosť umiestnenia detí od 2-3 rokov veku v priebehu dňa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Detské jasle sa plánujú zriadiť v priestoroch zrekonštruovanej materskej škôlky na ulici Cintorínska. Záujem o umiestnenie dieťaťa do spomínaného zariadenia -…

Deň Dunaja 2018

16. júna sa druhýkrát uskutočnil podujatie nazvané Deň Dunaja. V organizácii ministerstva ochrany prírody, 40 samospráv sa dobrovoľne zúčastnilo v očistení okolia rieky. Minister László Sólymos zdôrazňoval, že dlhodobo sa nejedná iba o odstránenie odpadku z brehu Dunaja, ale aj o zvýraznenie recykláciu. Odvoz pozbieraného odpadu zrealizuje Slovenský vodohospodársky podnik.    

O Z N A M !

Regionálna veterinárna potravinová správa Dunajská Streda upozorňuje všetkých občanov – chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Dunajská Streda na telefónne číslo 0905875136, 031/55024870 a príslušnému veterinárnemu lekárovi. Nárazníková…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box