Úvod

III. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Gabčíkovo sa konalo 25. apríla. Prítomných bolo jedenásť poslancov. V prvej etape sa rokovalo o pozemkových a stavebných záležitostiach. V ďalšom programovom bode, inžinierka Csörgő oboznámila obecné zastupiteľstvo s podrobnosťami výberového konania na post riaditeľa maďarskej školy Lászla Amadéa, a Umeleckej základnej školy. Termín odovzdania prihlášok je do 28. mája. Víťazi/víťazky…

Uniós támogatással az idősek aktív életéért

Zraz motorkárov - o týždeň neskôr!

Predpoveď počasia bohužiaľ je nepriaznivá pre tento víkend. Z tohto dôvodu, zraz motorkárov sa koná o týždeň neskôr – 23-24-25. Mája. Program sa nemení. 

Zraz motorkárov v Gabčíkove

Znovu sa uskutoční zraz motorkárov - už XII. krát. Žitnoostrovský býci vás pozívajú na toto podujatie, ktoré sa koná medzi 16 a 18. mája, v parku Amade. Ako hlavné kapely vystúpia Irigy Hónaljmirigy a Beatrice. Vstupné sú 10 Eur, na celý výkend. 

Obec Gabčíkovo v y h l a s u j e v ý b e r o v é k o n a n i e na obsadenie funkcie riaditeľa základnej umeleckej školy Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Námestie Svätej Trojice č. 1042/4 Gabčíkovo

V súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SRč. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   Obec…

Obec Gabčíkovo v y h l a s u j e v ý b e r o v é k o n a n i e na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy Základná škola Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským Amade László Alapiskola Komenského ulica 1081/1 Gabčíkovo

V súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  …

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box