Úvod

Testvértelepülési Találkozó, Kondoros - Stretnutie obcí, Kondoros

http://www.kondoros.hu/index.php/varosunkrol/testvertelepulesek

Výberové konanie - Riaditeľ základnej školy na ulici Komenského

  V zmysle  § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, a  § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   Obec Gabčíkovo so…

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva Gabčíkovo O určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Gabčíkovepodľa § zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov   Uznesením zo dňa 06.08.2014, č. 04/5OZ/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Gabčíkove bude mať 12 (dvanásť) poslancov, Uznesením zo dňa 06.08.2014, č. 05/5OZ/2014 určilo, že v obci Gabčíkovo budú zriadené 4 (štyri) volebné obvody.…

Krištáľová Rallye IV.

Gabčíkovo, nedeľa, 7.9.2014. Kultúrny program od 13:00 v parkovisku pri Kultúrnom dome.    Bős, vasárnap, 2014.9.7. Kultúrműsor 13:00-tól, a kultúrház melletti parkolóban.   Fellépők/Vystúpia: Aranykert  Lelkes Szimona Bősi Tánc és Torna Stúdió Fodor Bianka és Fodor Dóra  Horváth Beáta 

Nyárbúcsúztató - Rozlúčka s letom

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box