Úvod

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v novom roku

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konala 14. Februára vo večerných hodinách, v Miestnom kultúrnom stredisku. Jeden z najdôležitejších programových bodov bolo vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2012, a prerokovanie rozpočtu až do roku 2015.

Po zahájení zasadnutia, sa schválili aktuálne programové body; a konalo sa kontrola plnenia uznesenia i prerokovanie podaných žiadostí. Stredobodom sa ale stal rozpočet.
Prednostka obecného úradu oznámila obsah programov a podprogramov rozpočtu, uviedla položky príjmových a výdavkových časti. Príjmy obce sa naďalej skladajú napríklad z daní z nehnuteľností, z nájomného, zo servisov, a samozrejme zo štátnych dotácií. Výdavky sú ale naďalej výrazné. Tieto zahŕňajú mzdy, údržbu miestnych ciest, prevádzkovanie obecných zariadení, budovanie nájomných bytov, sociálne výdavky, a finančná podpora miestnej kultúry atď. Bohužiaľ, klesajúca tendencia štátnych dotácií môže znamenať ťažkosti v budúcnosti. Vykonalo sa aj vyhodnotenie rozpočtu obce, ktoré zahŕňa plnenie rozpočtu aj príspevkových organizácií Miestneho kultúrneho strediska, aj Technických služieb – takisto ako finančne otázky rozpočtových organizácií.
O jednotlivých programových bodoch podal hodnotiacu správu pán Vojtech Vass, predseda finančnej komisie – tak z hľadiska príjmov, ako aj výdavkov. Plán rozpočtu obce Gabčíkovo, vypracovaný finančnou komisiou na obdobie 2013-2015, bola podrobne komentovaná prednostkou obecného úradu, Ing. Anikó Nagyovou. Návrh bol jednohlasne schválená.
Medzi aktualitami sa rokovalo aj o vypísaní konkurzu na obsadenie funkcie riaditeľa Domu seniorov.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box