Úvod

Výberové konanie - Riaditeľ základnej školy na ulici Komenského

 

V zmysle  § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, a  § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Obec Gabčíkovo

so sídlom Obecný úrad, Hlavná č. 1039

 

v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy

 

Základná škola

Komenského ulica 1082/3

Gabčíkovo

 

Podmienky účasti výberového konania:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v súlade s § 34 ods. 2 zákona NR  SR  č. 317/2009 Z. z.  o  pedagogických  zamestnancoch   a  odborných  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • osobné a morálne predpoklady v zmysle § 3  zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy,

 

Ostatné kritéria a požiadavky:

 • aktívne ovládanie štátneho jazyka,  
 • práca s PC,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,
 • zdravotná spôsobilosť

 

Požadované  doklady k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis,
 • overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • doklad o dľžke pedagogickej praxi,
 • doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • návrh koncepcie rozvoja školy,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Predpokladaný nástup: 12. 11.  2014

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 10.10.2014 v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ Základná škola neotvárať“  poštou na adresu: Obec Gabčíkovo, Obecný úrad, Hlavná 1039,

930 05 Gabčíkovo,

alebo osobne do podateľne Obecného úradu Gabčíkovo.

Termín a miesto výberového konania bude  uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, oznámený písomne.

Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/5594101

 

V Gabčíkove, dňa 12. septembra 2014

 

 

 

    Iván Fenes

    starosta obce 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box