Úvod

Územný plán obce - zmena č. 1

Obstarávateľ Obec Gabčíkovo
Spracovateľ DMTeam s.r.o.
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
GABČÍKOVO
ZMENY A DOPLNKY Č. 1
ktorým sa mení a dopĺňa ÚPN obce Gabčíkovo,
schválený uznesením OZ vo Gabčíkove č. 1/8 OZ/2012 zo dňa 19.12.2012
( s a m o s t a t n á p r í l o h a )
 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box