Úvod

Vyhlásenie:

Obyvatelia obceGabčíkovo na základe skúseností z minulosti a vplyvom súčasného vážneho celosvetového problému s utečencami, v plnej miere sa dištancuje od prípadných potenciálnych plánov vlády, podľa ktorých by sa zriadil prechodný utečenecký tábor na území našej obce. Obyvatelia, ani poslanci obecného zastupiteľstva konkrétnymi informáciami zo strany ministerstva o zámere zriadiť utečenecký tábor v našej obci neboli oboznámení.

 Napriek tomu, že starosta obce Fenes Iván viedol rozsiahlu písomnú korešpondenciu so všetkými kompetentnými orgánmi, zatiaľ ani z jednej odpovedí sme sa nedozvedeli konkrétnu odpoveď:

- ani otázku :  či sa zriadi na území obce utečenecký tábor?,

- ani na otázku: akých občanov, v akom počte mienia umiestniť v prípadnom utečeneckom tábore a

                          za akých podmienok by sa tu zdržiavali?

Vyhlasujeme, že v prípade zámeru zriadiť utečenecký tábor na území našej obce, obecné zastupiteľstvo a občania sú zásadne proti !

V záujme bezpečnosti a duševného pokoja našich občanov, obec využije všetky dostupné prostriedky ktoré má k dispozícii, proti zriadeniu spomínaného zariadenia – utečeneckého tábora.

     Ani starosta obce, ani zvolené obecné zastupiteľstvo a ani my občania nie sme ľahostajní voči osudu tých ľudí, ktorí stratili domov, ktorí opúšťajú svoju krajinu zo strachu o svoj život. Avšak v prvom rade sme zodpovední za obec Gabčíkovo, v ktorej pokoj obyvateľov bol už aj tak rôznymi správami o utečencoch narušený. Veď nik z nás nemôže vedieť vopred, aké úlohy, starosti a problémy prináša so sebou zriadenie utečeneckého tábora a pre nás by bolo takmer nemožné zistiť: - kto je vlastne skutočným utečencom a ktorí sú z nich tí, ktorí prichádzajú do našej krajiny s rôznymi inými nebezpečnými, nekalými úmyslami.

Vzhľadom na uvedenú a súčasnú celosvetovú situáciu môžeme vyhlásiť, že zriadenie dočasného utečeneckého tábora v Gabčíkove by bolo strategicky chybným krokom aj z dôvodu, že Vodné dielo je jedným významným energetickým zdrojom Slovenskej republiky, ktorého bezpečnosť sa nepripúšťa takýmto spôsobom riskovať.    

     Obecné zastupiteľstvo, vedenie obce Gabčíkovo, ako aj občania sa jednoznačne uznášame na tom, že v prípade vládnych zámerov zriadiť utečenecký tábor na území našej obce, v záujme ochrany našich rodín a hodnôt, sa proti zriadeniu budeme brániť všetkými možnými prostriedkami.

O ďalších opatreniach a postupe, sa rozhodneme na základe toho, ako sa budú udalosti vyvíjať.“ 

 

Gabčíkovo, 8. júla 2015

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box