Úvod

Referendum

Obec Gabčíkovo podľa príslušného zákona Vám oznamuje, že na základe petície, ktorá bola doručená na Obecný úrad Gabčíkovo dňa 13.07.2015 a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Gabčíkove schváleného zo dňa 13.07.2015 vyhlasuje miestne referendum. Otázka znie:

Ste proti zriadeniu dočasného utečeneckého tábora v budove STU v obci Gabčíkovo?

Odpoveď ANO alebo NIE sa označuje s X!

 

Miesto a čas konania miestneho referenda:

2. Auguszt 2015. nedeľa

Od 07.00 do 19.00

Prosíme Vás, prineste platný občiansky preukaz!

 

+++

 

Bős Nagyközség az idevágó törvények értelmében értesíti Önöket, hogy a 2015.07.13-án benyújtott petíció, illetve az önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott határozata alapján, helyi referendumot ír ki.

A kérdés a következő:

Ellene van-e, hogy átmeneti menekülttábor létesüljön a Szlovák Műszaki Egyetem épületében bősön?

Az IGEN vagy NEM választ X jelezze!

 

A helyi referendum helye és időpontja:

2015. Augusztus 2. vasárnap

07.00 órától, 19.00 óráig

Kérjük Önöket, hozzák magukkal érvényes személyi igazolványukat! 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box