Úvod

Obnova budovy Mestského úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu

Materiály k verejnému obstarávaniu.

 

Výkaz a výmer.zip

PD_Obnova_MU_Gabcikovo.zip

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box