Úvod

Voľby do Národnej rady SR 2016 – Vydávanie hlasovacích preukazov

Voľby do Národnej rady SR 2016 – Vydávanie hlasovacích preukazov

V zmysle § 46 citovaného zákona sa voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá mesto na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu viacerými spôsobmi o to:

Osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách mesta. Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Informáciu o vydávaní hlasovacích preukazov do určeného termínu mesto zverejní spôsobom v mieste obvyklom.

V listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15.2.2016).

Elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15.2.2016). Mesto na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli mesta.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3 volebného zákona:

·         Meno a priezvisko

·         Rodné číslo

·         Štátnu príslušnosť

·         Adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

V zmysle § 46 ods. 4 písm. b/ musí obsahovať aj korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Mesto zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk.“

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3 volebného zákona:

·         Meno a priezvisko

·         Rodné číslo

·         Štátnu príslušnosť

·         Adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box