Úvod

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje

občanom že v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2016 „ Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov“.

Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Zisťovanie sa uskutoční od 21. apríla do 31. mája 2016. V tomto období pracovníci ŠÚ SR navštívia  domácnosti v našom meste, ktorí sú povinný preukázať v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie tohto zistenia sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby pre štátnej štatistiky.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box