Úvod

Informácie o vtáčej chrípke

 Informácie o vtáčej chrípke

 Vtáčia chrípka je vírusové prenosné ochorenie vtákov, hydiny, prípadne iných zvierat s ťažkým priebehom, ktoré často končí uhynutím. Vírus bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Na Slovensku už boli tiež potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach.

Priebeh ochorenia je akútny a v prípade vysokovirulentných kmeňov perakútny. Inkubačná doba sa pohybuje od niekoľko hodín do 3 dní u individuálnych vtákov a viac ako 14 dní v kŕdli v závislosti na množstve vírusu, ciest infekcie, druhovej vnímavosti, virulencie vírusu.

Hlavnými klinickými príznakmi je strata plachosti, znížená aktivita a príjem krmiva, postihnuté jedince sa zhlukujú pod tepelným zdrojom, majú našuchorené perie, nosnice častejšie kvokajú, klesá znáška. Objavujú sa aj respiračné príznaky ako sú kašeľ, kýchanie, chrapot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy, viečok, výtok z nosových otvorov. Ďalej sa vyskytujú aj poruchy tráviaceho (hnačky) a nervového systému (kŕče, poruchy pohybu, strata plachosti). Tieto príznaky sa vyskytujú ojedinele alebo v kombinácii

Prenos vtáčej chrípky na človeka je možný priamym kontaktom s chorými, resp. uhynutými zvieratami pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhynutých zvierat, kontaktom s infikovanými plochami a povrchmi (napr. povrch vajec), výlučkami z chorých zvierat a odpadmi. Vírusy vtáčej chrípky môžu potenciálne vyvolať ochorenia aj u ľudí, riziko prenosu je hlavne u ľudí prichádzajúcich sa do styku s vtákmi (domácimi alebo voľne žijúcimi).

 Opatrenia pri výskyte

 V prípade, že pozorujeme uhynuté vtáctvo je nutné: - vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom - čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu - pri manipulácii s chorým alebo uhynutým vtákom je nutné používať osobné ochranné pomôcky (ochranné rukavica, tvárovú masku, okuliare, ochranný plášť, nepremokavú obuv). Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia: - sledovať svoj zdravotný stav - v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho obvodného lekára Prejavy chrípky: Infekcia vírusom chrípky ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Nástup je obvykle náhly, často sa začína zimnicou, bolesťami hlavy, zvýšenými teplotami. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škrabania v hrdle. Liečba: Liečba chrípky je symptomatická, v prípade potreby je možné použiť antivirotiká. Očkovanie proti sezónnej chrípke môže prispieť k ľahšiemu priebehu ochorenia.

 Biologická ochrana chovov Vtáčia chrípka

 Zvýšenie biologickej ochrany chovov hydiny v SR na zabránenie zavlečenia aviárnej influenzy Vzhľadom na vzniknutú situáciu vo výskyte vtáčej chrípky vo svete, ŠVPS SR odporúča všetkým chovateľom prijať a dôsledne dodržiavať opatrenia na zvýšenie biologickej ochrany v chovoch hydiny v SR. Biologická ochrana je súhrn krokov, ktoré zvyšujú hygienickú úroveň chovov a pomáha znižovať riziko výskytu a minimalizuje možnosť šírenia infekcie. Dodržiavaním biologickej ochrany pomáhate ochraňovať vtáky pred možnou infekciou, chránite svoj obchod a svoju spoločnosť. Prínosy zvýšenej úrovne biologickej ochrany pre chovateľov sú nasledovné: ·pomáha chrániť chovy pred zavlečením infekčných ochorení ako je aviárna influenza a pseudomor hydiny ·znižuje riziko výskytu zoonóz, napr. salmonelóz ·znižuje možnosť šírenia infekcií v populácii zvierat, v krajine a chráni zdravie ľudí ·znižuje náklady na liečivá a redukuje straty spôsobené úhynom a zníženou úžitkovosťou Spôsoby šírenia ochorenia: ·pohyb hydiny, ľudí a dopravných prostriedkov medzi farmami ·nákup hydiny z nekontrolovaných chovov ·používanie nevydezinfikovaných pracovných nástrojov ·kontakt s hmyzom a divými vtákmi ·konzumácia a pitie kontaminovanej vody a krmiva ·nedostatočná dezinfekcia dopravných prostriedkov a iných technických prostriedkov Kroky zabezpečujúce zvýšenie biologickej ochrany: ·zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov , zvlášť vodného vtáctva , s hydinou ·zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny ·zákaz chovu hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach ·zoznámiť zamestnancov s pohotovostnými plánmi a zvýšiť intenzitu zdravotných kontrol hydiny so zameraním na klinické príznaky aviárnej influenzy ·prísne dodržiavať nákup hydiny len zo schválených fariem so stálym veterinárnym dozorom ·novo nakúpenú hydinu umiestniť do sanovaných priestorov ·pre každý halu používať vlastné pracovné nástroje ·pri zvýšení úhynu, znížení znášky a výskyte respiračných príznakoch informovať veterinárneho lekára a príslušnú regionálnu veterinárnu správu ·minimalizovať počty ľudí prichádzajúci do styku s hydinou ·správne používanie osobných ochranných pomôcok ·odporúča sa vakcinácia personálu fariem proti sezónnej chrípke komerčnými vakcínami ·hydina vo voľnom výbehu sa kŕmi a napája v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu ·vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny sú dostatočne chránené pred voľne žijúcim vodným vtáctvom ·hydina sa nenapája vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu ·vlastníci alebo držitelia bezodkladne oznamujú príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií: pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %, pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni, týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %, akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtná zmena, ktoré svedčia pre vtáčiu chrípku Všetky podrobné informácie o postupe pri riešení prepuknutia aviárnej influenzy na území SR sú uvedené v pohotovostných plánoch, ktoré boli odovzdané a prejednané s chovateľmi a so zástupcami jednotlivých RVPS. Pohotovostné plány presne stanovuje postupy ako vykonávať diagnostiku, likvidáciu chorej hydiny, sanáciu prostredia a revitalizáciu fariem, pre všetky stupne veterinárnych organizácií a ostatných zložiek štátnej správy zúčastnených pri likvidovaní ochorenia.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box