Úvod

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb.

Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.
Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:
• Dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť.
• Zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín.
• Pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom – kominárom, alebo osobou s odbornou spôsobilosťou – ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení.
• Uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína.
• Prevádzkovať vykurovacie zariadenia len podľa návodu výrobcu
• Nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním.
• Do kotolní alebo v blízkosti vykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého.
• V blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky.
• Nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali.
• Na rozkurovanie používať vždy odporučené a povolené palivá, zariadenia a pomôcky.
• Dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami.
• Popol skladovať v uzavretých nerozbitných, nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu.
• Sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov.
Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov, mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box