Úvod

Vážení rodičia!

Riaditeľka základnej školy Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským oznamuje rodičom, že prevádzka základnej školy bude od 7.februára 2018 do 9.februára 2018 prerušená z dôvodu chrípkovej epidémie. Vyučovanie sa začne od 12. februára 2018. Za pochopenie ďakujeme.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box