Úvod

Nové služby Domovu Seniorov v Gabčíkove od 1. Novembra

Sociálna prepravná služba:

Prepravná služba sa zabezpečuje morovým vozidlom Peugeot Expert
Objednávku na prepravnú službu nahlasuje – prípadne odvoláva – žiadateľ osobne v kancelárii sociálnej pracovníčky nachádzajúcej sa na prízemí Zariadenia pre seniorov v Gabčíkove, alebo telefonicky na tel. čísle 031 5594204 najneskôr 24 hodín vopred v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 15:00. Občan v prípade objednania nevyužitia prepravnej služby znáša náklady, ktoré vniknú poskytovateľovi prepravnej služby.
Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 16.00.
Výška úhrady za prepravnú službu:

Pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na prepravnú službu a má s poskytovateľom tejto služby uzatvorenú zmluvu, a to
Na území obce: 0, 60 eur na osobu/jazda
Mimo území obce: 0, 15 eur na osobu/km

Pre fyzickú osobu, ktorá je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutého, alebo pre fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný alebo starobný dôchodok podľa osobitného predpisu:
Na území obce: 0, 70 eur na osobu/jazda
Mimo územia obce: 0, 20 eur na osobu/km

Sprevádzajúca fyzická osoba, ak fyzická osoba, ktorú sprevádza, je na ňu odkázaná podľa osobitného predpisu neplatí úhradu za prepravu na území obce, ani mimo územia obce
Sprevádzajúca fyzické osoba, ak fyzické osoba nie je na ňu odkázaná podľa osobitného predpisu:
Na území obce: 0, 70 eur na osobu/jazda
Mimo územia obce: 0, 20 eur na osobu/km

Fyzická osoba, ktorá má z príslušného úradu práce a sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu priznaný peňažný príspevok na prepravu:
Na území obce: 1, 00 eur/osoba/jazda
Mimo územia obce: 0, 20 eur/osoba/jazda

Pre všetky fyzické osoby sa určuje úhrada za stojné počas prepravy mimo územia obce vo výške 1 eur na osobu/hodina
Stojné počas prepravy na území obce nie je
V prípade, že občan neoznámi poskytovateľovi prepravnej služby storno objednávky pred výjazdom motorového vozidla, ktorým sa prepravná služba zabezpečuje, je občan povinný zaplatiť poplatok za zbytočný výjazd vo výške 2 eur.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box