Dôležité dokumenty

Dôležité dokumenty

Záznam o spracovateľských činnostiach - VOĽBY Čl. 30 ods. 1 obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)
Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z. z
I. zmena rozpočtu na rok 2018 - výdaj
I. zmena rozpočtu na rok 2018 - príjem
Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v meste Gabčíkovo a mikroregiónu Žitný ostrov
Skutočnosť 2017 - výdaj
Programový rozpočet mesta Gabčíkovo na roky 2017 - 2019 Príjmová časť
Programový rozpočet mesta Gabčíkovo na roky 2018 - 2020 Príjmová časť
Skutočnosť k 31.12.2015 - výdaj
Skutočnosť k 31.12.2015 - príjem
Plán rozpočtu 2016-2018 - príjem
Plán rozpočtu 2016-2018 - výdaj
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gabčíkovo na roky 2016-2020
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 - výdaj
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 - príjem
Plán rozpočtu 2015-2017 - výdaj
Plán rozpočtu 2015-2017 - príjem
Plán rozpočtu 2014-2016 - výdaj
Plán rozpočtu 2014-2016 - príjem
 
 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box