Odborné komisie

Odborné komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve


1. Komisia finančná a správy mestského majetku:

- predseda: Robert Horváth

- členovia: Alfréd Mészáros

                  MVDr. Árpád Csörgő

 

2. Komisia športu, kultúry a školstva:

- predseda: Zoltán Bernáth

- členovia: Mgr.Lorant Zalka

                 Gabriel Darnai

 

3. Komisia výstavby a  ochrany životného prostredia:

- predseda: Ing. Árpád Mészáros

- členovia: Juraj Vida

                  Mgr. Erika Puhová

 

4. Komisia sociálnych vecí a rodiny:

- predseda: Ing. Soňa Csibová

- členovia: Tibor Csikmák

                  Erik Horváth

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box