Verejné súaže, dražby, výberové konania, zámery

Verejné súaže, dražby, výberové konania, zámery

Výzva na predkladanie ponúk - Mesto Gabčíkovo – Wifi pre teba v obci Gabčíkovo
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Výzva na predloženie ponuky - DIG – Detské ihrisko pri kalvárií, Gabčíkovo
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy
Výzva na predloženie ponuky - Ekodvor Gabčíkovo – separovaný zber odpadu - Stavebný dozor
Výzva na predloženie ponuky - Ekodvor Gabčíkovo – separovaný zber odpadu - Projektový manažér ‐ externé riadenie
Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra mesta Gabčíkovo
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zabezpečenie externého riadenia projektu ,,Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu" v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy
Zberný dvor - PD do VO
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy
 
 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box