Všeobecne záväzné nariadenia mesta

VZN

Dodatok č. 1 k VZN č. 674/4/2017 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta zo dňa 21.06.2017
Dodatok č. 2 k Všeobecné záväznému nariadeniu obce Gabčíkovo č. 1/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gabčíkovo
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Gabčíkovo na rok 2017
VZN mesta Gabčíkovo č. 674/4/2017 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta
Všeobecne záväzné nariadenie mesto Gabčíkovo o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6 /2016 na kalendárny rok 2017
VZN mesta Gabčíkovo č. 4/2016 z 30.11.2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce Gabčíkovo o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2015
VZN č. 5/2015 z 7.12.2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016
VZN č. 4/2014 z 4.12.2014 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015
VZN č.5/2014 zo dňa 14.12.2014 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Gabčíkovo
Všeobecne záväzné nariadenie obce Gabčíkovo o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 6 /2014
Sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre poplatníkov uvedených v §2 ods.2 písm.b) a c) VZN č. 4 /2013
nvrh vzn na 2013 - da za uvanie ver.priestranstva
nvrh vzn na 2013 - da za uvanie ver.priestranstva
nvrh vzn na 2013 - nevhern hracie prstroje
 
 

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box