Az információkhoz való szabad hozzáférés

Slobodný prístup k informáciám - Az információkhoz való szabad hozzáférés

Informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. je možné vyžiadať na sekretariáte obecného úradu v pracovnom čase. Informácie je možné žiadať písomne, ústne a telefonicky na tel. čísle 031 5594101.
 
SADZOBNÍK úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)
 
Obec Gabčíkovo stanovuje sadzobník úhrad za poskytnutie informácií
 
1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:
 
0,10 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,15 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,15 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,20 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
0,70 € za jeden kus diskety
 
2. Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb:
 
obalka: A6 1,13 €
  A5 1,26 €
  A4 1,47 €
3. Informácie zasielané telefonicky alebo faxom sú poskytované bezplatne.
 
4. Informácie zasielané e-mailom sú poskytované bezplatne
 
Žiadateľ môže uhradiť náklady za sprístupnenie informácií:
 
a) poštovou poukážkou 
b) bezhotovostným prevodom na účet OTP Banka Slovensko a.s., 8364562/5200 
c) v hotovosti do pokladne obecného úradu
 
Tento cenník schválilo Obecné zastupiteľstvo v Gabčíkove na svojom riadnom zasadnutí dňa 21. 11. 2008.
 
 V Gabčíkove, 21. 11. 2008
 
Ing. Mgr. Iván Fenes LL.M, MBA, primátor mesta Gabčíkovo

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj 

 

Tekintse meg a Bősi Hírmondót, amely negyedévenként jelenik meg.

 

Belépés

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk