Úvod

Oznámenie

 

 

Vážení spoluobčania !

 

     Radi by sme Vás informovali o zmenách a zľavách, ktoré sa vzťahujú na úhradu poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2019.

 

Výška poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2019 v našom meste je stanovená „Všeobecne záväzným nariadením”  č. 475/4/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Gabčíkovo, ktoré bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 04.12.2018 (zverejnené na webovej stránke mesta).

 

Sadzba poplatku za komunálny odpad je stanovená na 0,04384 € za osobu na kalendárny deň pre fyzické osoby, t.j. fyzická osoba je povinná uhradiť poplatok za odvoz komunálneho odpadu vo výške 16,- € na rok 2019.

 

Správca poplatku (mesto) odpustí zaplatenie poplatku pre tých občanov, ktorí sa viac ako 90 dní zdržiavajú, alebo sa budú zdržiavať v zahraničí. Po obdržaní rozhodnutia do 30 kalendárnych dní musia podať  žiadosť, ku ktorej priložia niektorý z nasledovných dokladov:

- potvrdenie od zamestnávateľa o pracovnom pomere,  pracovné povolenie, pracovná zmluva, alebo povolenie o  pobyte  na území iného štátu (tlačivo žiadosti je zverejnené na webovej stránke mesta-pri VZN).

 

Poplatok za komunálny odpad správca poplatku môže odpustiť:

  • ak študent, ktorý študuje  mimo mesta a je ubytovaný v mieste, kde sa škola nachádza predloží potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o prechodnom ubytovaní.

 

Správca poplatku (mesto) môže poskytnúť 50 % zľavu v nasledovných prípadoch:

  • ak fyzická osoba, ktorá dovŕšila starobný dôchodkový vek predloží  rozhodnutie  o dôchodku od Sociálnej poisťovne,
  • ak fyzická osoba, ktorá je ťažko zdravotne postihnutá predloží rozhodnutie  o dôchodku od Sociálnej poisťovne,
  • ak fyzická osoba, ktorá poberá invalidný dôchodok predloží  rozhodnutie o dôchodku od Sociálnej poisťovne,
  • znížená sadzba sa vyrubuje rodičovi (matka, alebo otec), ktorí vychovávajú 3 alebo viac maloletých detí, po predložení rodného listu maloletých detí.

Ak fyzická osoba  nepredloží horeuvedené doklady a nezaplatí znížený poplatok t.j. 8,- € do dňa 28.02.2019, zníženie poplatku sa neuznáva a  od 01. marca 2019 musí uhradiť poplatok  v celej výške, t.j. 16,- €.

 

Vystavenie rozhodnutí na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe predložených dokladov a úhrada poplatku sa vybavuje na tunajšom mestskom úrade v kancelárii č. 1.

 

Za pochopenie Vám ďakujeme.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk