Úvod

Oznámenie - ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Mesto Gabčíkovo týmto dáva do pozornosti rodičom, že v Zbierke zákonov bola zverejnená zmena od 1.7.2022 v zákone 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Mesto Gabčíkovo, ako zriaďovateľ školských zariadení a žiadateľ tejto dotácie, podľa zákona nahlasuje Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) menný zoznam detí, na ktoré chcú rodičia uplatniť dotáciu na školské stravovanie na školský rok 2022/2023 do 10.08.2022.

 

 

Ak zákonný zástupca dieťaťa chce uplatniť svoj nárok na dotáciu na stravovanie, musí podať:

 

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

- formulár na posúdenie príjmu, ( predkladá domácnosť, ktorej príjem nedosahuje životné  

   minimum)

- čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované

  dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti.

 

 

Vyplnené a podpísané tlačivá žiadame doručiť osobne na Mestský úrad v Gabčíkove                     ( počas stránkových hodín).

Ďalšie informácie dostanete na tel. čísle: 031/559 41 01

                                                                  0905 310 652

 

 

Termín:

najneskôr do 5.8.2022

 

 

Formulár na posúdenie príjmu

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

ĎAKUJEME

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk