Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy
vyhlasvkzs2016.pdf
Veľkosť súboru:
291.58 kB
Dátum:
04. marec 2016

V zmysle  § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, a  § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Mesto Gabčíkovo

so sídlom Mestský úrad, Hlavná č. 1039

 

v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy

 

Základná škola

Komenského ulica 1082/3

Gabčíkovo

 

Podmienky účasti výberového konania:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v súlade s § 34 ods. 2 zákona NR  SR  č. 317/2009 Z. z.  o  pedagogických  zamestnancoch   a  odborných  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • osobné a morálne predpoklady v zmysle § 3  zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy,

 

Ostatné kritéria a požiadavky:

 • aktívne ovládanie štátneho jazyka,  
 • práca s PC,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,
 • zdravotná spôsobilosť

 

Požadované  doklady k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis,
 • overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • doklad o dľžke pedagogickej praxi,
 • doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • návrh koncepcie rozvoja školy,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z.            o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Predpokladaný nástup: 01. 07.  2016

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31.3.2016 v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ -Základná škola, Komenského 1082/3 - neotvárať“  poštou na adresu: Mesto Gabčíkovo, Mestský úrad, Hlavná 1039, 930 05 Gabčíkovo, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Gabčíkovo.

Termín a miesto výberového konania bude  uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, oznámený písomne.

Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/5594101

 

V Gabčíkove, dňa 1.3.2016

Iván Fenes

primátor mesta 

 
 
 

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk