Všeobecne záväzné nariadenia mesta

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Gabčíkovo č. 4/931/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je mesto
Dodatok č. 10 k Všeobecné záväznému nariadeniu obce Gabčíkovo č. 1/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gabčíkovo
Dodatok č. 9 k Všeobecné záväznému nariadeniu obce Gabčíkovo č. 1/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gabčíkovo
VZN - 1/931/2023 - o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v ZpS v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Gabčíkovo
VZN - mesta Gabčíkovo č. 2/931/2023 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gabčíkovo
Dodatok č. 8 k Všeobecné záväznému nariadeniu obce Gabčíkovo č. 1/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gabčíkovo
VZN - 6/1179/2022 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Gabčíkovo na rok 2023
VZN - 10/1179/2022 - o podmienkach určovania a vyberania dane za nevýherné hracie prístroje na území mesta Gabčíkovo
VZN - 9/1179/2022 - o podmienkach určovania a vyberania dane za predajné automaty na území mesta Gabčíkovo
VZN - 8/1179/2022 - o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území mesta Gabčíkovo
VZN - 7/1179/2022 - o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Gabčíkovo o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 11/1179/2022
VZN - 5/1179/2022 o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území mesta Gabčíkovo
Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gabčíkovo
VZN - 5/1061/2021 - o podmienkach určovania a vyberania dane za nevýherné hracie prístroje na území mesta Gabčíkovo
VZN - 4/1061/2021 - o podmienkach určovania a vyberania dane za predajné automaty na území mesta Gabčíkovo
VZN - 3/1061/2021 - o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území mesta Gabčíkovo
Všeobecne záväzné nariadenie mesta číslo 4/1179/2022 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gabčíkovo č. 3/1179/2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Gabčíkovo č.2/1179/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gabčíkovo
 
 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU

Z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Készült a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának támogatásával.

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou

 
 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Gabčíkovo

 

Mesto Gabčíkovo- Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

Oznámenie o realizácii projektu - Mesto Gabčíkovo - Wifi pre teba v obci Gabčíkovo

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Vodozádržné opatrenia v meste Gabčíkovo

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk