Úvod

Obec Gabčíkovo v y h l a s u j e v ý b e r o v é k o n a n i e na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy Základná škola Lászlóa Amadea s vyučovacím jazykom maďarským Amade László Alapiskola Komenského ulica 1081/1 Gabčíkovo

V súlade s § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  …

Celoslovenský šampionát v zápasení

V Gabčíkove sa usporiadalo celoštátny šampionát mladých zápasníkov v klasickom štýle. Vsádzka bola veľká, totiž úspešný športovci sa kvalifikovali aj do šampionátu Európy. Klub Russel reprezentovali József Rohály (69 kilogramov), Bence Hegedűs (100 kilogramov), a Gábor Szelle (58 kilogramov.) Všetci traja dosiahli titul šampióna krajiny. K nim sa pridal aj Lajos Papp, ktorý sa…

Súťaž miestnych vinárov

Obyvatelia Gabčíkova bez pochýb majú radi dobré víno. Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov už desiaty krát usporiadal súťaž pre miestnych vinárov. Dvanásteho apríla prišlo viac vzorov, ako kedykoľvek v minulom desaťročí. Zo štyridsiatich  produktov, 29 bolo biele a 11 červené víno. Dokonca aj záujem verejnosti bolo väčšie – preto súťaž (prvýkrát) sa…

Literárne stretnutie s Pálom Csákym a Gézom Dunajszkym

Pál Csáky a Géza Dunajszky boli hosťami miestnej organizácie Csemadoku z príležitosti vydania nových kníh oboch autorov. Obidve rozprávajú o temných rokoch 20. storočia, plných tragédii v živote maďarskej menšiny v povojnovom Československu. Kým Dunajszky skúma zamlčané krivdy z hľadiska historika, Csáky pozbieral jeho osobné spomienky a skúsenosti do zbierky krátkych noviel. 

Deň pedagógov v Gabčíkove

V jari každého roku oslavujeme deň pedagógov. Učitelia a vychovávatelia škôl a škôlok v Gabčíkove sa stretli 28. marca vo veľkej sále Miestneho kultúrneho strediska. Tu, pracovníci obecného úradu a miestne zastupiteľstvo poďakovali im za misiu, ktorú vykonávajú pre výchovu novej generácie. V mene Základnej školy Lászlóa Amadéa za ich celoročné úsilie poďakovali žiačky Dóra Fodor…

Oslava 15. marca v Gabčíkove

Pätnásty marec je jedným z najvýznamnejších sviatkov maďarskej komunity – všade na svete. Tento rok ale tento dátum padol na sobotu, kedy Slovensko volilo svojho nového prezidenta. V Gabčíkove preto sa oslavovalo v nedeľu. Napriek tomu, že počasie nebolo najlepšie, občania obce sa stretli pri pomníku, v parku vedľa kultúrneho domu. V mene miestneho Csemadoku,…

Obnova budovy Obecného úradu - zníženie energetickej náročnosti objektu.

 
 

Gabčíkovo - dobudovanie kanalizačnej siete

 
 
 
 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu

 
 

Gabčíkovský spravodaj

 

Stiahnite si periodikum obce, ktoré vychádza v maďarskom a slovenskom jazyku, vo formáte PDF.

 

Vstup do sekcie

S5 Box